การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ รพ.น้ำปาด

แหล่งข้อมูลเอกสารการดำเนินงานด้านความโปร่งใสในองค์กรและการจัดการเกี่ยวกับมาตราฐาน ITA ของโรงพยาบาลน้ำปาด.

→ รายละเอียด

สถานการณ์โรค

งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค โรงพยาบาลน้ำปาดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด. การส่งบัตรรายงานผู้ป่วย (รายงาน 506) เดือนธันวาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 174 บัตร ทันเวลา 174 บัตร มีความทันเวลาคิดเป็นร้อยละ 100.

→ รายละเอียด

Proximet News

Proximet is my latest responsive Site Template freebie. Proximet Template is simple and clean template with a lot attention to detail. It is suitable for a lot of different business and private uses.

→ download

แอพพลิเคชั่น

กิจกรรม

รับเสด็จ องคมนตรี -16 ม.ค.2562

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

+ Learn more

กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค.2562

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

+ Learn more

รับทีมตรวจนิเทศ สสจ. อต.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

+ Learn more
เว็บ LINK
เว็บ LINK เครือข่ายสาธารณสุข
บริการออนไลน์